وظیفه ما

ما باور داریم که می توانیم با سیستمی متفاوت، با مدرسین تعلیم دیده و با موفق ترین متد های آموزشی-تربیتی، هنرجویان خود را هر چه بیشتر در لذت آموختن موسیقی سهیم کنیم