آیا میخواهید خاص جلوه کنید؟ به دنبال چیز های منحصر به فرد هستید؟ به نظر ما پاسخ این سوالات گیتار باس است. اکثر مردم به خاطر بمی صدای این ساز به درستی صدای آن را نمیشنوند. با این حال، به محض حذف باس، آن قطعه موسیقی تمامی رنگ و بوی خود را از دست میدهد، اگرعلاقه دارید تا با فرکانس های بم، گوش شنوندگان را به لرزه در بیآورید، از انتخاب باس پشیمان نخواهید شد. ظاهر بزرگتر و سنگین تر گیتار باس نسبت به گیتار الکتریک به معنای سخت تر بودن یادگیری این ساز نیست، مدرس شما، آسان ترین راه آموختن این ساز را به شما نشان خواهد داد