سیاه و سفید. به خصوص وقتی به صورت کلید های کیبورد یا پیانودر کنار هم قرار بگیرند، کلید های خلاقیت اند. نوازندگی پیانو و یا کیبورد به معنای این است که شما میتوانید هرگونه آهنگی را با ۱۰ انگشت خود بنوازید. تعداد آهنگ هایی که میتوانید بنوازید بی شمار است. شما با رام کردن کلید های این ساز، میتوانید تکنوازی کنید، همراهی کنید و یا درگروه بنوازید